ഈ 18 നാളുകാരുടെ രണ്ടാം ജന്മം,മഹാരാജയോഗം എത്തുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആകെ 18 നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഈ വരുന്ന മഹാരാജയോഗം അനുഭവിക്കാൻ യോഗം കൈവന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തീർച്ചയായും ഇതിൽ ചില സൽപ്രവർത്തികൾ ആവശ്യമാണ് ദാനവും എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പരിപൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന അനുയോജ്യമായ ഏത് ധർമ്മമെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ0

   

സൽപ്രവർത്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷികൾക്ക് ദാഹജലം കൊടുത്ത് അവരുടെ അനുഗ്രഹം വേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പറയുവാൻ കാരണം വൻവറൽ ചെയ്യാ ഈ പ്രാവശ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ മതിൽക്കെട്ടിനു മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ .

ഈ മതിൽക്കെട്ടിനു പുറത്തോ ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം ദാഹജലം കരുതുക പറയുവാൻ കാരണം അവർ അവരുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ ഉള്ള പക്ഷികൾക്ക് ദാഹജലം നൽകാൻ അവരവർക്ക് അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും സാധിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *