യുവാവിന്റെ രക്ഷകയായ പെൺകുട്ടി സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യത്വം കാണിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നു പല സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഇടപെടണം എന്നും ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇടപെടാതിരുന്നാൽ ശരിയാകും എന്ന് തോന്നാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല .

   

സാധാരണ 10 മണിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു സാധാരണ എടുത്തെല്ലാം ഫാമിലിയിലെ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *