വരാഹി ദേവിയുടെ രഹസ്യ വരാഹി മന്ത്രം ഒറ്റ തവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം ഉറപ്പ്! വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത്!

നമസ്കാരം ദേവിമാരിൽ അനേകം അത്ഭുത ശക്തിയുള്ള ദേവികളെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാകുന്നു എന്ന രൂപംകൊണ്ടും ശക്തികൊണ്ടും വളരെ വ്യത്യസ്ത അവതാരത്തിന്റെ അവതരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം എന്നാൽ സ്ത്രീ ലളിതാംബിക ദേവിയുടെ പടനായകയായി ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും സരസ്വതി ദേവിയുടെയും കാളി ദേവിയുടെയും മൂന്നാമത്തെ ദേവിമാരുടെയും ശക്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ദേവി യാണ് വരഹി ദേവി എന്നാണ് വിശ്വാസം.

   

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേവിയെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വെളിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ സാധിക്കും ഒരാളാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദേവിയെ പഞ്ചമി എന്നും വിളിക്കുന്നു ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും ദേവിയുടെ അനേകം മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് .

എങ്കിലും ദേവിയുടെ അതിശക്തമായ ലളിതവുമായ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ദേവിയുടെ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലും ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അതേ വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നു വരാഹിദേവിയുടെ ആരാധനയ്ക്ക് ഉത്തമമായ സമയം എന്നു പറയുന്നത് രാത്രി സമയമാകുന്നതും രാത്രി അതായത് വൈകുന്നേരം വിളക്കുവെച്ചതിനുശേഷം പരാതി ദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരമാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് .

രാത്രി 7:30 മുതൽ രാത്രി 10 മണി വരെയാണ് ദേവി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായി കരുതപ്പെടുന്നത് ഈ സമയം ദേവിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുൻപിൽ ഇരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ ആണ് എങ്കിൽ ദേവിയെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ശേഷം മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാവുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *