കാളി ദേവിയുടെ ഊർജ്ജം നിങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ 5 ലക്ഷണങ്ങൾ… ഇവ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ ?

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തന്റെ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ആ കുട്ടിയെ മറ്റാർക്കും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അതേപോലെതന്നെയും ദേവി തന്റെ ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന സ്നേഹവും അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ദേവിയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭക്തർ എന്നും ദേവിയെയും അമ്മയും ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു കാരുണ്യത്തിന്റെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും .

   

കൂടി പ്രതീകമാണ് ദേവി മറക്കേണ്ട പുരാണത്തിൽ ദേവിയെയും ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെയും ദേവിയുടെ ഊർജ്ജം ഭക്തരിൽ ഉണരുന്നു എന്നു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ദേവിയുടെ ഊർജ്ജം ഉണരൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദേവിയും ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എപ്രകാരം നാം അഗ്നിക്ക് അരികിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ.

ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുവോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത ജലത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പും അനുഭവപ്പെടുന്നു അതേപോലെതന്നെയും ദേവിയുമായും അടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *