ക്ലാസിൽ പഠിക്കാത്ത കുട്ടി ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തു ടീച്ചർ കരഞ്ഞുപോയി!

ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയ ആര്യ തോമസ് ആൻഡ് തന്റെ കുട്ടികളോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ടെഡി അവന്റെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും അഴുക്കു ആയിരുന്നു പഠനത്തിന്റെ താഴ്ന്ന നിലവാരമായിരുന്നു അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരോടും മിണ്ടാതെയും അന്തർമുഖനായി ജീവിക്കുന്നവൻ ആയിരുന്നു അവൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ ഉത്തരപേപ്പർ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും തെറ്റായ ഉത്തരം നൽകുകയും പരാജിതൻ എന്ന പേരും ചുവന്ന ജീവിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയും.

   

അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും ഒരു ദിവസം താൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഇതുവരെയുള്ള പഠനയേറിയ പരിശോധിക്കണമെന്നോ കൽപ്പന അധ്യാപകനെ ലഭിച്ചും അപ്രകാരം പരിശോധിക്കുന്ന ഇടയിലാണ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് അവന്റെ ഒന്നാംതരത്തിലെ ഇടയിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയത് അവർ വായിച്ചു അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു തേടി സമർത്ഥനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒട്ടേറെ കഴിവുകൾ അവനെ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു .

അവനെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ പ്രത്യേകം പരിഗണന നൽകിയ വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഉടനെ രണ്ടാം ക്ലാസ് ടീച്ചർ എഴുതിയത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയും അതിബദ്ധമാനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് വളരെ പ്രിയങ്കരനാണ് അവൻ പക്ഷേ മാതാവിനെയും ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് തന്നെ തുടർന്നും അവനിപ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്നും എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചർ കുറിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മാതാവിന്റെ മരണം അവനെ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നു .

ആവുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും പിതാവ് അവനെ പരിഗണിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം പാറുമാറ് ആകുന്നതാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഉടനെ അവർ നാലാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി സ്വന്തത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നവനാണ് പഠനത്തിൽ അവനെയും ആ ശേഷം താൽപര്യമില്ല അവന് കൂട്ടുകാരും എല്ലാം ക്ലാസ്സുനിടയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അവന്റെ പതിവ് ഇത്രയും വായിച്ചപ്പോഴാണ് അധ്യാപിക ആനി തോമസിനെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം മനസ്സിലായത്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *