നരസിംഹ സ്വാമിയെ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ആരാധിച്ചാൽ രാജയോഗം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാലാമത്തെ അവതാരമാണ് നരസിംഹ സ്വാമി ഹൃദയ യോഗത്തിൽ അവതരിച്ച ദേവത കൂടിയാണ് നരസിംഹാസ്വാമിയെയും ഹൃദയ യോഗത്തിൽ അവസാന അവതാരമാണ് സ്വാമിയും പൊതുവേയും എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ശാന്ത രൂപത്തിൽ എന്തെന്നാൽ നരസിംഹ സ്വാമിയും ഉഗ്രമൂർത്തിയും ഭയം ശത്രു ദോഷവും രോഗപീഡകൾ ദാരിദ്ര്യം പേടിസ്വപ്നം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുവാൻ സഹായകരമായ ദേവത കൂടിയാണ്.

   

സാക്ഷാൽ നരസിംഹ സ്വാമി അതിനാൽ നരസിംഹ സ്വാമിയെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ശത്രുശല്യം ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിയുകയും അവരുടെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അത്രമേൽ വിശേഷണമാണ് നരസിംഹ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദനെ രക്ഷിക്കുവാനും നിഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി ഉഗ്രമൂർത്തിയാണ് എങ്കിലും ഭക്തർക്ക് ഭക്തവത്സല തന്നെയാണ്.

സാക്ഷാൽ നരസിംഹ സ്വാമിയും ഭഗവാനേ ആരാധിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഇനി ഈ പറയുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും നരസിംഹ സ്വാമിയുടെ കടാക്ഷം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഇവർ അതിനാൽ തന്നെ ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് എങ്കിലും.

അവർക്കും തിരിച്ചടികൾ ഉറപ്പു തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രമായി പറയുന്നത് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം ആകുന്നതും പരമശിവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര നക്ഷത്രം എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *