മൂകാംബിക അമ്മ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുന്നതാണ് പോകാതെ ഇരിക്കരുത്….

നമസ്കാരം പുതിയൊരു അദ്ധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ശ്രീ പരശുരാമൻ സൃഷ്ടിച്ച നാലു പ്രധാനപ്പെട്ട അംബികമാരിൽ ഒരു അമ്മയാണ് ഭൂമുഖിക ദേവി എന്നു പറയുന്നത് പരാശക്തി ദേവിയുടെ മൂന്നു പാവങ്ങളായ മഹാകാളിയും മഹാലക്ഷ്മിയും മഹാസരസ്വതി എന്നീ ദേവിമാരുടെയും സമന്വയമാണ് ദേവി ഈ മൂന്ന് പാവങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായി ദേവിയുടെയും ഈ മൂന്ന് ഭാവങ്ങളും കണക്കാക്കുന്നു.

   

ഭക്തർ ഏതു ഭാവത്തിൽ ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നുവോ ആഭാവത്തിൽ ദേവി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിത്യവും ഭജിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് സർവ്വ ഐശ്വര്യവും സംരക്ഷണവും ദേവിയും നൽകുന്നതും ആകുന്നു ഇതേവരുടെയും അനുഭവം തന്നെയാണ് ത്രിമൂർത്തിമാരാണ് ഇവിടെ ദേവിമാരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് എന്നാണ് വിശ്വാസം .

സ്വയം ലിംഗം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നീട് ഇവിടെ ഫ്രീസങ്കാചാര്യർ എത്തി ദേവി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്നും ഐതിഹ്യം ഉണ്ട് ദേവി തന്റെ ഭക്തരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ദർശനത്തിനായി വിളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കാണുകയാണ് എങ്കിൽ ദർശനം നടത്താതെ ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത് ദർശനം നടത്തേണ്ടതാകുന്നു ദേവി ഭക്തർക്ക് എപ്പോഴും ദേവിയുടെ ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് .

എന്നാൽ ചിലർക്ക് എപ്പോഴും മൂകാംബിക ദേവിയെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ദേവിയുടെ ചിന്തകൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ അറിയുന്നതാകുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവരെ തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇങ്ങനെ സദാസമയവും ദേവിയുടെ ചിന്ത മാത്രം മനസ്സിൽ നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *