പ്രേമ നൈരാശ്യം കാരണം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുഴയിൽ ചാടിയ യുവാവിനെ സംഭവിച്ചത്…

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കാരണം ജീവിതത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പുഴയിൽ ചാടിയ യുവാവ് നീതി രക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാ.

   

ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയ യുവതിയും യുവാക്കളെയും ഒരുപാട് കുറിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല അവരെ ഫേസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക അതായിരിക്കും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലത് കൂടുതൽ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *