ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ ഉപയോഗിക്കാത്ത 4 വാക്കുകൾ! ഉപയോഗിച്ചാൽ…

ഞാൻ എന്ന ബോധം എല്ലാ ജീവികളിലും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും കർമ്മങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നതും അതാകുന്നു നമ്മെ ബന്ധനത്തിലേക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതും അതുതന്നെ ഈശ്വര ഭക്തി കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും തന്റെ പൂർണ്ണതയെ ബോധിക്കുമ്പോൾ അതു നമ്മെ മുക്തരാക്കുന്നു എന്നാൽ സ്വാർത്ഥ ചിന്തകളിലും സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും ബ്രഹ്മം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ദുഃഖത്തിനും ബന്ധനത്തിനും കാരണമാകുന്നു .

   

നമ്മുടെ ബുദ്ധിയേയും വിവേകശക്തിയെയും വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മമാണ് അഹന്തയുടെ ശക്തി നാശത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് അതെല്ലാം നന്മകളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ദുഷ്ട ശക്തിയാണ് അദ്ദേഹം രാവണനും കംസനും മറ്റും ഉണ്ടായ പരാജയം അഹന്തക്കുണ്ടായ പരാജയമാണ് അഹന്തയുടെ ശക്തിക്കേയും താൽക്കാലിക വിജയങ്ങൾ മാത്രമേ നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അഹന്തയെയും ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിച്ചേയും വിശ്വശക്തിയുടെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുതന്നെയാണ് മുക്തിമാർഗ്ഗം .

പാണ്ഡവന്മാർ രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട വനത്തിൽ കഴിയുന്ന കാലം സഹോദരന്മാർ കൂടാരത്തിനുള്ളിൽ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് കാവൽ ഒരു ദിവസം ഒരു രാക്ഷസൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അയാൾ കൂടാരത്തിന് നേരെ വരുന്നത് കണ്ടു ഭീമൻ രാക്ഷസന്റെയും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ആഞ്ഞടിച്ചു അത്ഭുതമെന്നു പറയട്ടെ രാക്ഷസന്റെ വലിപ്പം ഇരട്ടിയായി ശക്തിയും ഇരട്ടിച്ചും .

ഭീമൻ ഓരോ തവണ ഇരിക്കുമ്പോഴും രാക്ഷസന്റെ വലിപ്പവും ശക്തിയും ഇരട്ടിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു രാക്ഷസനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഭീമൻ കൂടാരത്തിൽ ചെന്ന് യുധിഷ്ഠരേ വിളിച്ചുണർത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *