ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ഗായത്രി മന്ത്രം വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത്! ഈ മന്ത്രം 11 തവണ ജപിച്ചാൽ…

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ഗായത്രി മന്ത്രം ഓം ദേവകി നന്നായ മിഥ്മഹേം വാസുദേവായ ദീപകി തന്നോ കൃഷ്ണാ പ്രചോദയ എന്നാകുന്നു മന്ത്രം ഒന്നുകൂടി ജപിക്കാം ദേവകി നന്ദായ വിഘ്ന ഹേ വാസുദേവായ ബീമഹേം പൊന്നോ കൃഷ്ണ പ്രചോദയ മന്ത്രങ്ങൾ പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഈ ശബ്ദങ്ങളുടെ വൈബ്രേഷനുകളാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ചുറ്റിലും ആയി പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം വർദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

   

ഇതിനാൽ ഈ ഊർജ്ജ സഹായത്താൽ ആ മന്ത്രം എന്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുവോ ഏത് ദേവദിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നുവോ ആ ദേ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു അല്ലാതെ അവതകൾക്കും പ്രത്യേക ഗായത്രി മന്ത്രം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം ദേവതയുടെയും മൂലമന്ത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം സന്ധ്യാസമയത്ത് ഒരിക്കലും ജപിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ മന്ത്രം സൗരോദയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മ മൂർത്തത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് .

ഉത്തമം ഈ സമയം ഗായത്രി മന്ത്രം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ പൂർണഫലം എളുപ്പത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം പോലും ഭക്തർ വിശ്വാസത്തോടെ പറയുന്നത് ഫലം നൽകുന്നതാകുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് ഉത്തമമാകുന്നു.

ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഈ മന്ത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാകുന്നു ഈ മന്ത്രം തികഞ്ഞ ഏകാഗ്രതയോടെ മനസ്സ ശുദ്ധിയോടെയും ശരീരശുദ്ധിയോടെയും മാത്രമേ ജപിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *