പരമശിവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നതിന് തുല്യം ആണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്നത്. തിരിച്ചടി ഉറപ്പ്

നമസ്കാരം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ജല നക്ഷത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവം മറ്റു ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതിനാൽ തന്നെ 27 നക്ഷത്രക്കാരും വിഭിന്നമാകുന്നതും എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ ചിലർ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പരമശിവരുമായി മുൻജന്മ ബന്ധം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ തന്നെയാകുന്നു .

   

ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ മനസ്സുന്ന വിഷമിപ്പിച്ചാൽ അത് പരമശിവന്റെ മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന തുല്യമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ കാരണം പരമശിവനും ആയി അധിപബന്ധം പുലർത്തുന്നവർ തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും വിഷമിപ്പിക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല ഈ സൗഭാഗ്യം വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന അഥവാ ജനനം മുതൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രക്കാർ ആരെല്ലാമാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം .

മേടം രാശിയിൽ വരുന്ന നക്ഷത്രക്കാരാണ് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യ കാൽഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളവരാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അതിനാൽ ഈ നക്ഷത്രം ജനിച്ചവരും പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുന്നവരാകുന്നു ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക എന്നത് നിത്യവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാരണം തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ ഭഗവാനെയും കഴിക്കുന്നതും തന്നെയാകുന്നു.

മാഡം രാശിയുടെ അധിപൻ ചൊവ്വയാകുന്നു സൂര്യൻ ഉച്ചനുമാണ് ശനി നീചനും ആകുന്നു ഭൂമിയുടെ പുത്രനാണ് ചൊവ്വ പരമശിവൻ പിൻകാലത്ത് മംഗലം എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഏത് ആപത്തിലും വിളി കേൾക്കുകയും രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ നിത്യവും ഭജിക്കുകയും മനസ്സിൽ നന്നായി വിചാരിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതി വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *