പരമശിവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വീടുകൾ.ഇലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക!

നമസ്കാരം ദേവന്മാർ പൂജിക്കുന്ന ദേവനാണ് മഹാദേവൻ സഹല ജലാൽ ജനങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ നാം ഭഗവാനിൽ അവസാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അനേകവരോഗങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ നാം ആരാധിക്കുന്നതാകുന്നു കാലത്തിന്റെ മഹാദേവനായി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാകുന്നു ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ശിക്ഷിക്കാനും ഭഗവാനെ സാധിക്കൂ.

   

അതേപോലെതന്നെ മോക്ഷത്തിനായും ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ആകുന്നതും പരബ്രഹ്മ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ എന്നും പരബ്രഹ്മത്തോടെയും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാൻ എന്നതും അവസരം തന്നെയാകുന്നു ആദ്യവും അനന്തവും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തരെ നിഷ്കളങ്കമായി സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനാണ് സാക്ഷാൽ പരമശിവൻ എന്നാൽ ചില വീടുകളിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കുറയുവാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്.

ഈ വീടുകളിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീടുകളിൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കടാക്ഷം ആ വീടുകളിൽ കുറയുന്നത് എന്ന കാര്യം ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തന്നെയാകുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വിശേഷം ശിവപൂജയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ പേരും നക്ഷത്രവും കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക .

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുക മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്നാണ് പറയുക ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഗുരുവിനെ അത്രമേൽ വലിയ സ്ഥാനം നാം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *