പരമശിവന് ഈ വഴിപാട് കഴിക്കൂ!! ഏതു ആഗ്രഹവും ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സർവ്വഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ പരമശിവൻ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരമശിവനെയും ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാത്ത ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും സവിശേഷമായി ശനിയും സൂര്യൻ രാഹുവും പക്ഷഫലം ഇല്ലാത്ത ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെയും ദശാബഹാര കാലങ്ങളിൽ പതിവായി പരമശിവനെ വഞ്ചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കടുത്ത ദോഷങ്ങളും ആകുന്നു .

   

പോകുന്നതുമാണ് ദശാസന്ധ്യ കാലങ്ങൾ വളരെയേറെ ദോഷകരമാകുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ നാം നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമമാണ് രോഗശാന്തിക്കായിയും ഉത്തമമായ വഴിപാടാണ് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം പൊതുവേ ഏവരെയും ബാധിക്കുന്ന ദോഷമാണ് ആഭിചാരദോഷം ആപചാരത്താൽ പലരുടെയും ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നതുമാണ് കൂടാതെ അപസ്മാരം ദുഷ്ടഗ്രഹ ഭ്രാന്തം .

എന്നിവ പലരും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സന്തോഷവും സമാധാനവും നശിപ്പിക്കുന്നവ ആകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ ആഘോര ഹോമം നടത്തുന്നതിലൂടെയും ഈ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും കരകയറുവാൻ സാധിക്കുന്നതും ആകുന്നു പരമേശ്വരനെ പ്രിയങ്കരമായ മറ്റൊരു വഴിപാടാണ് ധാരാളം സേവലംഘത്തിന് മുകളിൽ .

ഒരു പ്രത്യേക പാത്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതിനെയും ധാരാകിടാരം എന്നു പറയുന്ന ഇതിൽ നിന്നും ദാരിദ്ര്യം ഇടമുറിയാതെ പ്രവഹിച്ച ശിവലംഘത്തിൽ പതിക്കുന്നതിനെയാണ് ധാര എന്നു പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *