ശിവഭഗവാന്റെ അത്ഭുത മന്ത്രം! ഇത് കേൾക്കുന്നത് പോലും പുണ്യം!

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവി ഭക്തർക്ക് പൗർണമി വൃതം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു വിഷ്ണുഭക്തർക്ക് ഏകാദേശി വൃതം വളരെ വിശേഷമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ എന്നാൽ ശിവ ഭക്തർ എടുക്കുന്ന വൃദ്ധമാണെന്ന് പ്രദോഷൃം വ്രത വ്രതം ശിവ ഭക്തർക്ക് അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടത് ആകുന്നു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇല്ലാതെയാകുന്നു എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു എന്നതാണ് അർത്ഥം .

   

ദോഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും എന്നാണ് പ്രദോഷം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശ്രീപാർവതി ദേവിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഇന്ന് പരമശിവൻ പ്രദോഷസന്ധ്യയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്ന ശിവപുരാണത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നൃത്തത്തിൽ ബ്രഹ്മ ദേവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷ്ണു ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ സമയം താളം നേടുന്നു എന്നും വിഷ്ണു ഭഗവാൻ ചെണ്ടകൊട്ടുന്നു എന്നും സരസ്വതി ദേവി വീണ വായിക്കുന്നു .

എന്നും പരാമർശം ഉണ്ട് അപ്സരസുകളും കിന്നരന്മാരും അസൃതിയിടുന്ന നന്ദി കേശവൻ മന്തളം കൊട്ടുന്ന നാരദമഹർഷിയും പാട്ടുപാടുന്ന എങ്ങനെ പ്രദേശസന്ധിയിൽ സർവ്വദേവന്മാരും കൂടി ശിവസന്നിധിയിൽ സംഗീതം പരിപാടിയുമായും ഒത്തുകൂടുന്നതും എന്നാണ് ഐതിഹ്യം അസ്തമയത്തിനു മുൻപും പിമ്പുമുള്ള മൂന്നേമുക്കാൽ നാഴികയാണ് പ്രദോഷസന്ധ്യയായി നാം കണക്കാക്കുന്നത് .

ഓരോ നാഴിക എന്നാൽ 24 മിനിറ്റ് ആണ് ഇന്നേദിവസം ശിവ ഭക്തർ വൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു ഇന്നേദിവസം അമൃതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ഭസ്മം പൂശിയും ഉപവാസം നടത്തുന്നതും അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *