ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഏതു വലിയ ആഗ്രഹവും സാധിക്കും!

ഈശ്വരനെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയും ദേവതകൾക്ക് വേണ്ടിയും കുടുംബങ്ങളുടെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കായും രണ്ടുനേരം വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടു വരുന്നത് വളരെ ഉത്തമം ആകുന്നു ക്ഷേത്രദർശനത്തിലൂടെ നമ്മളിലെ ദേവികത്വം വർദ്ധിക്കുകയും സർവ്വ ഐശ്വര്യ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

   

നാം നമ്മെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ ഒരു പിടി പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഭക്തിയോടുകൂടി മാത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകളിലൂടെ ഉത്തമ ഫലം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം ആഗ്രഹപൂർത്തീകരണത്തിനായി മാത്രം വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ഉത്തമമല്ല.

ഭക്തവത്സനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവാനെ അനക്കം ഭക്തർ ഉണ്ടാകുന്നു തങ്ങളുടെ നല്ലതിനായി പല വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില വഴിപാടുകൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തുന്നത് അത്യുക്തമായി കരുതപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അമ്മമാർ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് .

ഏതെല്ലാം വഴിപാടുകളാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അമ്മമാർ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിപാടുകളിൽ ഒന്നാണ് പാൽപ്പായസം വെളിപാട് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഭഗവാനെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വഴിപാട് വേറെയില്ല എന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *