ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് കഷ്ടകാല സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക!

നമസ്കാരം പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അറിയാത്തവരെ ആരും തന്നെയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥയെ കുറിച്ച് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ പല വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പൂന്താനത്തെ കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും മങ്ങാട്ടച്ചന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന രക്ഷിച്ചതും.

   

പിറ്റേദിവസം തൊഴാൻ ചെന്നപ്പോൾ പൂന്താനം സമ്മാനിച്ച മോതിരം സ്വപ്നത്തിൽ തിരികെ കൊടുക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഭഗവാന് കൃഷ്ണനാണ് തന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് പൂന്താനത്തിനെയും മനസ്സിലായത് വിഭക്തിയേക്കാൾ ഭഗവാനെയും ഇഷ്ടം ഭക്തിയാണ് പൂന്താനം തിരുമേനിയുടെ ജ്ഞാനം നോക്കാൻ മഹാപണ്ഡിതനായ മേൽപ്പത്തൂർ പട്ടത്തിരിപ്പാടിനോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഹങ്കാരത്തോടെയും സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് .

പെട്ടെന്നുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈക്കുഴവും പിന്നീട് ഭഗവാന്റെയും അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി നിന്റെ വിപത്തിയേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം പറ്റിയ നോക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖവും മാറിയും കുറൂരമ്മ പൂജയ് നമ്പൂതിരിയും കാട്ടിരുന്ന സമയം നമ്പൂതിരി ആകട്ടെ മറ്റൊരു ഇല്ലത്തുപോയി അപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആ കുട്ടിയുടെ രൂപത്തിൽ വരുകയും ക്രൂരമ്മയ്ക്ക് പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു .

പിന്നീട് നമ്പൂതിരിയും കുറൂരമ്മയുടെയും ഇല്ലത്ത് പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ പുഷ്പങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെയെല്ലാം കണ്ട് നിന്നിരുന്ന ആ കുട്ടിയുടെയും കാൽക്കൽ വീണു തിരുമേനി ആ കുട്ടിയുടെ മുൻപിൽ നമിച്ചു കാരണവും അതും ഭഗവാൻ ആയിരുന്നു നാം അറിയാതെ നാരായണാം എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവിടെ വന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *