ലക്ഷ്മി ദേവി പടി കടന്ന് വന്നാൽ മാത്രം ഉപ്പൻ വീട്ടിൽ നൽകുന്ന ലക്ഷ്ണങ്ങൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉപ്പൻ കാക്കീശ്വരൻ കാക്ക എന്നും പേരും ഈ പക്ഷിക്ക് ഉണ്ട് ഈ പക്ഷിയെ പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു നിമിത്ത ശാസ്ത്രത്തിലും പരമാർശം ഉണ്ടോ എന്നതാണ് വാസ്തവം ശുഭകരമായിട്ടുള്ള പക്ഷി തന്നെയാണ് എന്ന് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഉപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരാമർശം കൊണ്ടും ഒപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്നതും പ്രാധാന്യം വർധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആകുന്നു.

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കും നടക്കില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ പ്രയാസകരമേറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നമുക്ക് ആയി ലഭിക്കും അത്തരത്തിൽ പൊതുവേ ശുഭസൂചിനെ ഏറ്റു വരുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഉപ്പൻ ഇവയെ ചെമ്പോത്ത് എന്നും വിളിക്കുന്നതാകുന്നു .

ഗരുഡ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പറയുന്ന ഒരു പക്ഷി കൂടിയാണ് ഉപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായി സാമ്യം ഉള്ളതിനാലാണ് ഇപ്രകാരം പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും നാം ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഗരുഡ ഭഗവാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഈ പക്ഷിയും ലക്ഷ്മിദേവി വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നതാകുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *