കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം പാതിരാത്രിയിൽ തുറന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്.

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ഭദ്രകാളിയെ കാളി രൂപത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ആദ്യത്തെ ക്ഷേത്രമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെയും ഒട്ടുമിക്ക ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും ആവാഹിക്കപ്പെട്ടതോ സാക്ഷാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അമ്മ തന്നെയായാം ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠകൾ തന്നെയായിരിക്കും എന്നതാണ് വാസ്തവം മൂലക്ഷേത്രം അതിനാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആകുന്നു .

   

108 ശിവാലയങ്ങളിലും 108 ദുർഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്താം ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രം അതിനാൽ തന്നെയും ഈ നടയിൽ അമ്മയുടെ നടയിൽ എത്തിയാൽ തീരാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം എന്നതാണ് വാസ്തവം അമ്മ വാത്സല്യം അവധി തന്നെയാണ് ഘോര രൂപത്തിലും തന്റെ ഭക്തരെയും ചേർത്തുപിടിക്കും എന്നതാണ് അമ്മയുടെ പ്രത്യേകത ഇത്തരത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതായ ഒരു സംഭവവും കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *