കരുനാഗപ്പള്ളി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ന് നടന്ന രസകരമായ മോഷണം നോക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കരുനാഗപ്പള്ളി കോട്ടക്കോളി സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന രസകരമായിട്ടുള്ള മോഷണം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ,…

   

ഒരു സ്ത്രീ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ കയറി സാധനങ്ങളെല്ലാം ബാഗിൽ വെച്ചുഅടുത്തത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു ചോദിച്ചു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *