വൈഷ്ണവ ഗണത്തിൽ പെട്ട നാളുകാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കൂ,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അശ്വതി ഭരണി കാർത്തിക രോഹിണി എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി രേവ ദേവതയുള്ള 27 നക്ഷത്രങ്ങളും 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും 9 9 നക്ഷത്രങ്ങളായും മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് 9 ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അതിനായി നിൽക്കുന്ന ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെയും അധിനിതയിൽ വരുന്ന മൂന്നുതരം നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

   

9 നക്ഷത്രങ്ങളും ശിവത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒമ്പതും വിഷ്ണു ഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളും 9 ബ്രഹ്മഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ശിവ ഗണത്തിൽ ജനിച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വിഷ്ണു ഗണത്തിലും വൈഷ്ണവനത്തിൽപ്പെട്ട ഒൻപത് നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികയും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്.

എന്ന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണമായിട്ടും കേട്ട് നോക്കുക കേട്ടിട്ട് ഞാനീ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു പഠിച്ച പറയുന്നത്.

തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുവാനും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

3 thoughts on “വൈഷ്ണവ ഗണത്തിൽ പെട്ട നാളുകാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കൂ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *