ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അഞ്ഞൂറിൽ അധികം ഒഴിവുകൾ 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഓക്സിജൻ ഡിജിറ്റൽ ഷോപ്പിലേക്ക് വേക്കൻസികൾ ഉണ്ട് 500 അധികം ആളുകളെയാണ് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് പാട്ടയുമായിട്ടും ജോലി ചെയ്യാവുന്ന അവസരമാണ് .

   

ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത ഇലക്ട്രോണിക് ഹോം അപ്ലെയ്മെന്റ് ചോറും മുകളിൽ 500 അധികം നേരിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ വഴി നടത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/PwRfs1N4Ox8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *