ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുതവണ ഈ വഴിപാട് ചെയ്തു നോക്കൂ! ഉടനെ ഫലം അത്ഭുതം!

നമസ്കാരം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരവും എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രിദേവന്മാരെ പറയുന്നുണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ ദേവൻ ബ്രഹ്മാവും സ്ഥിതിയുടെ ദേവൻ വിഷ്ണുവും സംഹാരത്തിന്റെ ദേവൻ പരമശിവനും ആകുന്നു ഇതിൽ സ്ഥിതിയുടെ ദേവൻ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ ആകുന്നതിനാൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാകുന്നു മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു അവതാരങ്ങളുടെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നതും വളരെയധികം വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നു .

   

നിത്യ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വിശേഷണം തന്നെയാകുന്നു മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ചെറിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എത്ര ദുരിതത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പോകുവാൻ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം എന്താണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അടുത്തുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദർശനം നടത്തുക.

ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും നിങ്ങൾ ഒരു വിടുവാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടുനേരം ഇത്തരത്തിൽ നാമങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നത് ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ ഏവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും സാധിക്കുന്നവർ കഴിവതും ആരാധനാ തൊഴുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഏവരും തൊഴുവാൻ ശ്രമിക്കുക .

അല്പസമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരിക്കലും തിരക്കുപിടിച്ച ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അൽപസമയം എടുത്തു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുക അൽപസമയം ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്ന ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ലഭിക്കുക ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *