ശിവ ഗണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇത്, ഇവരെ പറ്റിയുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ ഇത്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജ്യോതിഷത്തിൽ നമുക്ക് 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ 27 നക്ഷത്രങ്ങളെയും മൂന്നും വ്യത്യസ്ത ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ ത്രിമൂർത്തികളുടെയും അധിനിതയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് ഗണങ്ങൾ ആയിട്ട് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളെയും തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ ശിവഗണത്തിലും 9 നക്ഷത്രങ്ങളും വൈഷ്ണവഗണത്തിലും വിഷ്ണു ഗണത്തിലും 9 നക്ഷത്രങ്ങളും ബ്രഹ്മഗണത്തിലും പെട്ടതാണ് .

   

അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ ശിവഗണത്തിൽ വരുന്നതും എന്നു പറയുന്നതും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒമ്പത് നക്ഷത്രക്കാർ ശിവ ഗണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രക്കാരാണ് ഈയൊരു നക്ഷത്രക്കാരെയും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ കൊടുഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം സാധാരണ വ്യക്തികൾ എല്ലാം സാധാരണ നക്ഷത്രക്കാർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് .

ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ ശിവഗണനത്തിൽപ്പെട്ട 9 നക്ഷത്രങ്ങൾ തിരുവാതിര ഉത്രം ഉത്രാടം മൂലം പൂരം മകം ആയില്യം ഭരണിയും കാർത്തിക ഒൻപത് നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ശിവഗണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത് ഈ ശിവഗണന നക്ഷത്രങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് .

ഒരു വീട്ടിൽ ഈശോപകരണത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രക്കാർ ഉള്ളത് ആ വീടിന് തന്നെ സർവൈശ്വര്യമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *