അടുത്ത കാലത്തു ഇത്രയും വലിയ ശക്തിയുള്ള മഴ പെയ്തിട്ടില്ല…പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതാവും അവസ്ഥ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ അടുത്തകാലത്ത് ഇത്രയും വില ശക്തിയുള്ള മഴ പെയ്തിട്ടില്ല പലസ്ഥലങ്ങളിലും ഇതാണ് അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ മഴയിൽ.

   

വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര പരിസരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *