ഔഷധിയിൽ വീണ്ടും ജോലി അവസരങ്ങൾ

നമസ്കാരമെന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഔഷധിയിൽ എന്നും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലും കൂടാതെ മറ്റു സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ള ജോലി ഒഴിവുകൾ കുറിച്ചിട്ടാണ് വിവിധതുകളിലായിട്ടാണ് ഒഴിവുകൾ .

   

വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂ വഴിയായിട്ടാണ് നിയമനം ഉണ്ടായിരിക്കുക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നിയമനമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *