മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വഴിപാട് നടത്തുക!നടക്കില്ല എന്ന് വിധി എഴുതിയ കാര്യവും നടക്കും

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് ശിവ ഭഗവാൻ സകലാഗ്രഹങ്ങളുടെയും ജഗത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം തന്നെ വിധിയെഴുതിയ എത്ര വലിയ നടക്കാത്ത കാര്യമായാലും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം പലതരത്തിലാണ്.

   

നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപേയും വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കൂവളമാല സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാരാ നടത്തുന്നത് നടത്തിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏതൊരു വലിയ ആഗ്രഹവും നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാനെസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാടും എന്ത് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോ എന്നു പറയുന്നത്.

ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുവാനും ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്ന് നിന്ന് നമ്മളുടെയും വിഷമങ്ങളും നമ്മളെ ദുഃഖങ്ങളും ഭഗവാനെ അറിയിക്കുവാനും നമ്മുടെ ആഗ്രഹസാഫല്യത്തിനും ഏറ്റവും ഉത്തമമായുള്ള വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പിൻവിളക്കാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *