കേരളത്തിൽ ടൂറിസം വകുപ്പിൽ ജോലി വേണോ..? 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേരള സർക്കാരിന് കീഴിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന് കീഴിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വ്യത്യസ്തമായ തസ്തികളിലേക്കാണ് താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് റിസപ്ഷൻ തുടങ്ങിയ .

   

ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും 5 7 20184 വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലാണ് എന്തെല്ലാം യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *