കേരളത്തില്‍ PNB യില്‍ ജോലി: 2700 ഒഴിവുകള്‍

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ജോലി നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുദ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 20700 ഓളം ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ .

   

പഞ്ചാബ് ബാങ്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 200600 ഒഴിവുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഏകദേശം 30 6 2004 മുതൽ 14 7 2024 വരെയും അപേക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഈയൊരു ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *