കന്നിമൂലയിൽ വാസ്തു പറയുന്ന അടുക്കളരഹസ്യം ഇതാണ് – ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ആ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സകല ഊർജ്ജവും സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സകല ഈശ്വരദീനവും നൽകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ ദൈവാധീനം നിറഞ്ഞ സ്ഥാനമാണ് അടുക്കള എന്നു പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് പൂജാമുറിയുമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ട .

   

പൂജാമുറി തുല്യമായി നമ്മൾ കാണേണ്ട സ്ഥാനം അന്നപൂർണേശ്വരി ദേവിയും മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയും സകല ദേവീ ദേവന്മാരും പല രൂപത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു ഇടമാണ് വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വാസ്തുവിൽ അടുക്കളയും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ അദ്ധ്യായത്തിലെ പറയാൻ പോകുന്നതും അതുതന്നെയാണ് വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആറു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *