4 ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കൂ, നിങ്ങളെ പറ്റി ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പറയാം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില രഹസ്യങ്ങളാണ് ചില ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ശിവ ഭഗവാന്റെ നാല് വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഭഗവാനെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ കടുത്ത ഭക്തർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓം നമശിവായ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം.

   

നമുക്ക് കാണാം എത്രത്തോളം ശിവ ഭക്തർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഭഗവാനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ചിത്രപ്രസാദിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി ജലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാലു ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുപ്പം തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് എന്നാലും ഒരു പടിമുകളിൽ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സ് ഒന്ന് ഏകാഗ്രഹമാക്കിയും ഒരു ഓം നമശിവായ ഒക്കെ ജീവിച്ച് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആ നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രം ഏതു തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് മനസ്സ് ആഗ്രഹമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേ ചെയ്യണമെന്നില്ല പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ബലങ്ങളും ശരിയായിട്ട് വരുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നാലിൽ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ അല്ലേ .

അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട ആ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചില ബലങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കൂ എത്രത്തോളം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *