ഒരുതവണ ജപിച്ചാൽ പോലും ഫലം കിട്ടുന്ന വരാഹി മന്ത്രം!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇന്ന് ആഷാഢമാസത്തിലെയും കൃഷ്ണപക്ഷമിയാകുന്നു ജൂലൈ ഏഴിനാണ് ഈ അതിവിശേഷം കട്ടപ്പൻ ചെമ്മീൻ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയും പഞ്ചമിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അതീവ ശുഭകരം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് തന്നെ വേണം പറയുവാൻ എന്നെ ദിവസം ദേവി പ്രീതി ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആശാടമാസത്തിലെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും .

   

മന്ത്രങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് വരാഹിദേവിക്കും അതേ വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ വരാഹി ദേവിയും ആരാധിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും അമ്മയുടെ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നേ ദിവസം ജപിക്കുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു .

കൂടാതെ ഇന്നേദിവസം ലളിതാ സഹസ്രനാമം മഹാലക്ഷ്മിസ്തവം മഹാലക്ഷ്മി അഷ്ടകം ദേവി മഹാത്മ്യം എന്നിവ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അതിവിശേഷം തന്നെയാകുന്നു എന്നേ ദിവസം ജപിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് സരസ്വതി ദേവിയുടെ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് അതീവ ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു.

ദേവിയുടെ പ്രീതിയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരുവാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം തന്നെയാണ് ഇത് ഈ മന്ത്രം ഇന്നേദിവസം കുട്ടികളും മറ്റുള്ളവരും ലഭിക്കുന്നതും ഏറ്റവും സുപകരം തന്നെയാകുന്നു മന്ത്രം ഇപ്രകാരമാണ് ഓം സരസ്വതി മഹാഭാഗ്യം വിദ്യ കമല ലോജനി വിശ്വരൂപയെ വിശാലാക്ഷി വിദ്യേ ദേഹി നമോസ്തുതേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *