വീട്ടമ്മമാർ ദിവസവും ഈവസ്തു അടുക്കളയിൽ കണികണ്ടാൽ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ വീടും കൊട്ടാരമായി മാറും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഇടമാണ് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് പൂജാ മുറുക്കിയെ തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം അതായത് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം അടുക്കളപൂജ മുറിയും ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥം ആ പൂജ മുറിയിലെ മഹാലക്ഷ്മിയും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കളയും ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയും വേണ്ട രീതിയിൽ.

   

അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ വീട് ഗതി പിടിക്കുകയുള്ളൂ ആ വീട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് എതിര് വീട്ടിലാണോ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയും ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മ ആഗ്രഹ നാദം ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നതും ആ വീട് ദീർഘദൂരം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗതി പിടിച്ച ചരിത്രമുണ്ടായിട്ടില്ല അതേപോലെതന്നെയും ഒരു വീടിന്റെ അടുക്കള നാശമായി മുഷിഞ്ഞ കിടക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടും ഗതി പിടിച്ചാൽ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *