ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച ഉള്ളതുതന്നെയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഈ റോഡ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഞെട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാഴ്ച ഉള്ളത് തന്നെയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും സത്യത്തിൽ ഇവർ പൊട്ടന്മാരാണോ ഗുജറാത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അത്യാധുനിക റോഡ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി അവിടെ നിന്നുള്ള വീഡിയോ.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *