ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ അടിപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാറുണ്ടോ??? ചെയ്താൽ…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നാം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകളിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും അർപ്പിക്കുമ്പോഴും ശാരീരികമായ അർപ്പണം അതിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ശരീരവും മനസ്സും ഒരേപോലെ പൂർണമായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആരാധനയാണ് ശൈനപ്രദക്ഷിണം ഏത് ദേവതയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഈ വഴിപാട് നാം ചെയ്യുന്നു ആ ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ നാം ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണമാണ് ഈ വഴിപാടിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് .

   

സൈനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും ദിവ്യമായ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ വന്നുചേരുന്നതാണ് അതിനാൽ ഈ വഴിപാട്ടിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജവും വലുതാകുന്ന ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും സൈനപ്രദക്ഷിണം അനുവദനീയം ആകുന്നു എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് ഷൈനപ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാമെങ്കിലും സ്ത്രീകൾക്കും ഈ വഴിപാടുകളും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പകരം സ്ത്രീകൾ അടിപ്രതിഷ്ണമാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന പ്രദീക്ഷ്ണത്തിന് തുല്യമായി അടിപ്രതിഷ്ണത്തെയും ഗുരുവായൂരിൽ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു .

ഇനി അടി പ്രതിക്ഷണവും ശൈനപ്രദക്ഷിണവും എപ്പോഴും മുതൽ ഗുരുവായൂരിൽ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രാവിലെ നിർമ്മാല ദർശനത്തിന് ശേഷം നാലുമണിയോടുകൂടിയും അടിപ്രതിഷ്ഠവും ശൈനപ്രദവും ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ചിലർ അടിപ്രതിഷ്ണം ചുറ്റമ്പലത്തിന് അകത്തും ചിലർ പുറത്തുമാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അടിപ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ ഏറെ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ആണ് എത്തുന്നത്.

ഇവർ ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും ഈ വഴിപാട് ചെയ്യുന്നതാണ് അടിപ്രതിഷ്ഠവും ഷൈനപ്രദക്ഷിണവും വഴിപാടായി ചെയ്യുന്നവർ കിഴക്കേ നടയിലെ ഭഗവതി നടയിലൂടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വഴിപാടുകൾ അതായത് സൈനപ്രദക്ഷിണവും അടിപ്രതിഷ്ണവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എടുക്കേണ്ടതില്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ വഴിപാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *