ഭക്തർക്ക് ഗുരുവായൂരപ്പൻ ദർശ്ശനം നൽക്കുന്ന 5 വ്യത്യസ്ഥ രൂപങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഭക്തവത്സലനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരുടെ പ്രേമ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രസന്നനാക്കുന്ന ദേവത തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അലങ്കാരപ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ എങ്കിലും തന്നെ ഭക്തർ പൂർണ ഭക്തിയോടുകൂടിയും ഒരു തുളസിയില എങ്കിലും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഭഗവാൻ സംയുക്തൻ ആകുന്നതാണ് അത്രയും ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ് .

   

ഇങ്ങനെയും പലപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തർക്കും മുൻപിൽ അവ അറിയാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് ആണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഭഗവാനെയും ഭക്തർ തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല എന്നാൽ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്തിന് അകലെയായിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകുക തന്നെ ചെയ്യും ഭക്തരെ ഭഗവാൻ പലരീതിയിലും പരീക്ഷിക്കും എങ്കിലും അതെല്ലാം അവർ തന്നിലേയും കൂടുതൽ അടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു .

എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും തന്റെ ഭക്തർ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഓം അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഭഗവാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുക ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബഹുമാന പ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷ രൂപത്തിലോ നമ്മളെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നതും എപ്രകാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *