ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിത്യവും നാമം ജപിക്കുന്നതും മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നത് പോലും പുണ്യകരം തന്നെയാകുന്നു നമ്മുടെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ഭഗവാന്റെ നാമം വരുന്നതും ഉത്തമം തന്നെയാകുന്നു പുരാതനകാലങ്ങളിൽ അധികമായും ചിലർ തപസ്സു അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഈ തബസിൽ നിത്യവും മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മന്ത്രജപത്തിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.

   

അതിനാൽ മന്ത്രങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം ആകുന്ന അവയെല്ലാം മറിച്ച് ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അവ വൈബ്രേഷൻസായി മാറുകയും നമ്മളിലേക്ക് ചില ദിവ്യ ശക്തികളുടെ പ്രഭാവം വന്ന് ചേരുകയാണ് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു അതിനാൽ നിത്യവും മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതും നാമങ്ങൾ പറയുന്നതും വളരെ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ്.

ശരിയും ഇതിന് കാരണം അവരുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലമാകുന്നു ചിലപ്പോൾ മുൻജന്മത്തിൽ അവർ നിത്യവും മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നവർ ആകാം അതിനാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പല സിദ്ധിയും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ചിലർ വളരെ നാൾ നിത്യവും മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇത്തരം ഫലങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുകയുള്ളൂ.

അതിനാൽ പലർക്കും പല അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നതാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലൂടെ പല സിദ്ധീഖ് വന്നുചേരുവാൻ പോകുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *