ഗുരുവായൂരപ്പൻ നല്ലകാലം ആരംഭിക്കുന്നത് മുമ്പ് നൽകുന്ന സൂചനകൾ…..

നമസ്കാരം ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ജീവിതത്തിന്റെയും ഭാഗം തന്നെയാകുന്നു ഓരോ വിമർശിക്കുകയും ഓരോ താഴ്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയണം എന്നില്ല നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നാം തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഓരോ താഴ്ചയിലും ഒരിക്കലും തളരാതെയും അവജീവിത പാഠമായി മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുക എന്നതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കാലത്ത് അഹങ്കരിക്കാതെ ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒരിക്കൽ നല്ലതുപോലെ മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനെ കാണുവാനായി ചെന്നു.

   

എപ്രകാരം നല്ലകാര്യം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഒന്നാം ശുഭ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പ്രകൃതി സ്വയം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നൽകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ഇനി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അത്തരം കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുഗന്ധം എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന കാര്യമാകുന്നു നിർബന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ സുഗന്ധം വീടുകളിൽ നിറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് .

എങ്കിൽ ആ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം ഉണ്ട് എന്നും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നല്ലകാലം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സമയമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചാൽ വീടും മുഴുവൻ അവയുടെ സുഗന്ധം പടരുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ പൂജാമുറിയിൽ ഈ സുഗന്ധം ദീർഘനേരമായി തങ്ങിനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ശുഭകരമായ ലക്ഷണം തന്നെയാകുന്നു.

വാസ്തുപ്രകാരം വീടുകളിലും പ്രകാശം നിറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഊർജ്ജം അഥവാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്താൽ ആകുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം മഞ്ഞനിറം അഥവാ സ്വർണം നടത്തി പ്രകാശം പൂജ മുറിയിലും വീടിനുള്ളിൽ മുഴുവനായും നിറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആകുന്നു എന്നും നല്ലകാലം വരുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *