വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന പടി വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ വാസ്തു ഭാഗ്യം,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു വീടിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുവാൻ ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിതവിജയം ഉണ്ടാകുവാൻ വാസ്തു പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ വീട്ടിലെ പടികളുടെ സ്ഥാനം പടികളുടെ എണ്ണം എന്നു പറയുന്നത് ഒരു വീടിനെ മുന്നിലെ പടികൾ എന്നു പറയുന്നത് വളരെ പവിത്രമായുള്ള ഇടമാണ് അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് .

   

വാസ്തു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഘടനയും രീതിയും ഉണ്ട് അത് പ്രകാരം അല്ല ഒരു വീട്ടിൽ പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാസ്തു ദോഷത്തിന് കാരണമാകും ആ വീട്ടിലെ വളർച്ച മുരടിക്കുവാൻ ആയിട്ട് അത് കാരണമാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വാസ്തു .

പറയുന്ന സ്ഥാനത്താണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പടികൾ നിൽക്കുന്നത് പടികൾ സ്ഥാനത്താണ് പടികൾ നിൽക്കുന്നതും കൃത്യമായ വാസ്തുപാലിച്ചിട്ടാണോ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ വാസ്തു ദോഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *