ഈശ്വരസാന്നിധ്യം ഗൃഹത്തിലേക്ക് ലഭിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും പ്രഭാത സന്ധിയിലും സായംസന്ധ്യയിലും നിലവിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് നിലവിളിക്കിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ടു വിഷയമാണ് .

   

ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മറ്റു പാത്രങ്ങളെ പാടുന്നത് പോലെയും യാതൊരു കാരണവശാലും കിണ്ടിയും ഒരു പാത്രമായി മാത്രം കാണരുത് ഞാൻ താന്ത്രിക പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടു കിണ്ടിയും മാന്ത്രിക പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കിണ്ടിയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഇടതുവശത്തേക്ക് നിർമാല്യങ്ങൾ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ കൈ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ആയിട്ടും വലതു കൈ പാടുവരുന്ന കിണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രയോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ്.

എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചെറിയ കുടിയുണ്ട് ഇതിന് പവിത്ര കിണ്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ചമ്പരംപാടി ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടുമുൻബിലെ തളികയിലാണ് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നമുക്ക് കിണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റൊരു പാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *