ലക്ഷ്മി ദേവി നൽകുന്ന ശുഭ സൂചനകൾ….. ധനം വന്നുചേരും.!

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി സ്വാഗതം സമ്പത്തിനെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ദേവതയാണെന്ന് ലക്ഷ്മിദേവി എന്നു പറയുന്നത് ശ്രീദേവിതകളിൽ സമ്പൽസമൃദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ദേവത കൂടിയാണ് ലക്ഷ്മിദേവിയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അർദ്ധയാണ് ദേവിയും എവിടെയെല്ലാം നിമിഷം ബഹുമാനി വസിക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സമുദ്ര മദനസമയം ലക്ഷ്മിദേവിയും ഉത്ഭവപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് ഐതിഹ്യം.

   

അതിനാൽ പൊതുവേ സമുദ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും അനുഗ്രഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം അനിവാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സമ്പൽസമൃദ്ധിയും അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു സമ്പത്തും എന്നാൽ പണം മാത്രമല്ല ധന ധാന്യ അഭിവൃദ്ധിയെയും ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നവയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതിയെ തന്നെ ദേവിയും നിലനിർത്തുന്നു വീടുകളിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിക്കണം എന്നും.

ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം കുറയണമെന്നും ആണം വിശ്വാസം അതിനാൽ വീടും എപ്പോഴും ഏവരും വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു ലക്ഷ്മി ദേവി വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചില അടയാളങ്ങൾ ആ വീടുകളിലും കാണുന്നതാകുന്നു ഈ വീഡിയോയിലൂടെയും അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം.

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതീകമായി തന്നെയാണ് തുളസി ദേവിയും കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ലക്ഷ്മി നാരായണ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് തുളസിയിലൂടെയും സൂചന അഥവാ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാകുന്നു സനാതന ധർമ്മത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രീതിക്കായി വീടുകളിൽ തുളസി അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഒരു തുളസി എങ്കിലും അതിനാലും നട്ടുവളർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *