ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അറിയിപ്പ് എത്തി എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക……

നമസ്കാരം എന്ന പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ജൂൺ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ വിരൽ പതിച്ച ഈ കെ സി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർക്കാറിന്റെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അത് അർഹതയുള്ളവർക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യക്തികൾ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റ് .

   

ആരും ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിപ്പറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാം മേഖലകളിലും വിവിധ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരീകരണ പ്രക്രിയ കൃത്യമായിട്ട് ബയോമെട്രിക്കൽ മെഷീനിൽ .

നമ്മുടെ വിരലുകൾ വച്ചുകൊണ്ട് ഗുണഭോക്താവ് നേരിട്ട് എത്തിച്ചേർന്ന് വിരലുകൾ വച്ചേയും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവ് ആണ് എന്ന് സർക്കാരിനെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിനു കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/82aHVtwWCFQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *