വീട്ടിൽനിന്ന് ഈ വസ്തുക്കൾ ഉടനെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദോഷം.. ഇവ ഇരിക്കുന്ന ഇടം മുടിയും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം വീട് എവരുടെയും സ്വപ്നമാണ് ആ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും കഴിയുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിനെ സാധിക്കാതെയും ദുഃഖവും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടന്നു വരുന്നു ഇത് പലവിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്

   

നാം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ചില വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വസ്തുപ്രകാരം ദോഷകരം തന്നെയാകുന്നു സന്തോഷത്തോടുകൂടിയും കഴിഞ്ഞിരുന്ന വീടുകളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വാങ്ങാം ഒരുപക്ഷേ ഈ വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തന്നെയാകാം എന്നിരുന്നാലും അത് ദോഷമായി മാറുന്നതുകൊണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ആയിരുന്നാൽ പോലും ഒഴിവാക്കുകയാണ് .

ഉത്തമം ഇങ്ങനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ് കടന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യമാണ് നാം ഒരുക്കുന്നത് വീടുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദുഷ്ട ശക്തികളുടെ കൂടാരമായ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *