ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ 4 പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ പെൻഷനും റേഷനും മുടങ്ങാതെ കിട്ടാൻ മസ്റ്ററിങ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററിങ്ങും പെൻഷനും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് തരുക സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ നമ്മടങ്ങാതെ ഇരിക്കാൻ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയാണ് .

   

ഏപ്രിൽ മാസം മുതലാണ് മസ്റ്ററിങ് ആരംഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെയും എല്ലാം മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകാരുടെയും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞവർഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു 2024 മാർച്ച് 31ന് മുൻപ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ റേഷൻ മാസ്റ്ററിങ് ആരംഭിച്ചതും ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 20നാണ് സർവ്വ മൂലം റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററിംഗ് സ്തംഭിക്കുകയും നിലവിൽ താൽക്കാലികമായും നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയും ആയിരുന്നു .

ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്ത് മഞ്ഞപിറേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ മസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയത് 11 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് തുടർച്ചയായ സർവ്വ തകരാറുമൂലം മസ്റ്ററിംഗ് സ്തംഭന അവസ്ഥയിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മൂന്നുമാസം കൂടി റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി കാണുക.

https://youtu.be/ytPncABOj9I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *