ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർ 4 കാര്യങ്ങൾ അറിയണം.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സർക്കാർ കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാ റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് ബിപിഎൽ എന്ന വെള്ള നില റേഷൻ കാർഡുകൾ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാലോളം പൊതുവറി പാണം വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് .

   

എല്ലാവരും ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്തു എത്തിക്കുകയും വേണ ഏറ്റവുമായിട്ട് പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ വിതരണം അത് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന വിഹിതമോഹം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യ വിതരണം ഓറേഷൻ കടയിൽ എത്തി മൂന്നുമാസമോ അതിനു മുകളിലുള്ള വാങ്ങാത്ത റേഷൻ കാർഡുകൾ തരം .

മാറ്റുമാന പ്രധാന അറിയിപ്പുണ്ട് നിലവിൽ ഇത്തരം റേഷൻ കാർഡുകൾ വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള റേഷൻ കാർഡ് അതായത് എപിഎൽ വിഭാഗത്തിലെ സബ്സിഡി രഹിത റേഷൻ കാർഡിലേക്ക് ആണ് മാറ്റി നൽകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/irCiw_Aac5M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *