സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി അപേക്ഷ തുടങ്ങി 78000 രൂപ സബ്സിഡിയും 10 ലക്ഷം ലോണും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 300 യൂണിറ്റ് വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളിൽ വൈദ്യസൗജന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യകർ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി വഴി കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ നിന്നും 78000 രൂപ വരെ സബ്സിഡിയും ഈടില്ലാതെ എസ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ വായ്പ കിട്ടുന്നതും.

   

വൈദ്യുതി ബിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ലാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓടിട്ട വീടുകളുടെയും മേൽക്കൂരയിലും സോളാർ പ്ലാനുകൾ സ്ഥാപിക്കാം കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകുവാനും സാധിക്കും വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായി പേജ് ഇതുവരെയും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക വീടുകളിൽ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്.

കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ഇടത്തരം വൈദ്യുതിയും ആവശ്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സബ്സിഡി ലഭിക്കും എന്നതാണ് പുതിയ പദ്ധതിയുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ വാട്ടീസ് ഉള്ള നിലയത്തിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് സബ്സിഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/mkdCKlf9hLU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *