വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാങ്ങിയ വീടിന്റെ നിലവറ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത്…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പത്തുവർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയ വീട്ടിലെ കലവറ തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് നോക്കൂ വീടു വാങ്ങിയിട്ട് 10 വർഷമായി എന്നിട്ടും ആ വീട്ടിലെ നിലവറയിൽ എന്താണെന്നും ഇതുവരെ അറിയുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല വരുന്നവരും പോകുന്നവരും എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം.

   

കേട്ടതും മടുത്ത അവർ ഒരു ദിവസം അത് തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അതിൽ കയറാൻ ഭയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും അതിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയിൽ അത് തുറന്നു അതിൽ കയറാൻ ഒരുങ്ങി നിലവറ തുറന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി .

അവർ ചെന്നെത്തിയത് പന്ത് ശീതയുദ്ധകാലത്ത് ആയുധങ്ങളും മറ്റു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അറിയിലേക്കായിരുന്നു മുട്ടോളം പൊക്കത്തിൽ വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അറയിൽ നിറച്ച പട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *