സ്ത്രീകൾക്ക് കേന്ദ്ര സമ്മാനം 11000 രൂപ ലഭിക്കും അപേക്ഷ അംഗൻവാടിയിൽ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എ പി എൽ ബിപിഎൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൗജന്യ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ധനസഹായത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അയ്യായിരം രൂപ വരെ മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ 6000 രൂപ കൂടി നൽകുന്ന രീതിയിൽ പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 11000 രൂപ വിലയും.

   

തിരിച്ചടയ്ക്കാത്ത സഹായമായിട്ടു ലഭിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ചെയ്യാത്തവർ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷനുകളിൽ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പേജ് ഫോളോ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക കേന്ദ്രസർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് 5000 രൂപ നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി.

യോജന പദ്ധതിയും ഇപ്പോൾ 6000 രൂപ കൂടി നൽകുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ 5000 രൂപയെല്ലാം അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും 6000 രൂപ കൂടി ലഭിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/xjBahhOtDM8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *