ഇവർ ലക്ഷ്മിദേവിക്ക് തുല്യം! കൈവിടരുത്….

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സനാതന വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം ഓരോ സ്ത്രീയും മഹാലക്ഷ്മി ദേവി ആകുന്നതും അതിനാൽ വിവാഹശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടിയും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി വന്നു എന്നും അതേപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മി ദേവി ജനിച്ചു എന്നും പറയുന്നതാകുന്നു ഒരു വീട് വീടാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെയാകുന്നു.

   

എന്നാൽ മാത്രമേ പുരുഷനും പ്രകൃതിയുടെയും ശക്തിയും ആ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും സംതൃപ്താവസ്ഥ നിലനിർത്തുവാൻ സഹായികരമാവുകയും ചെയ്യും ഭാര്യ ബർത്ത് ബന്ധത്തിൽ ശിവ പാർവതിമാരാണ് ഉത്തമം പങ്കാളികൾ എന്നു പറയുന്നു അതിനാൽ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും പാർവതി ദേവിയുടെയും പ്രതീകം തന്നെയാകുന്നു പതിവൃദ്ധിയായ സ്ത്രീ ഉള്ള വീടുകളിൽ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യവും ഉന്നതിയും നിലനിൽക്കുന്നതുമാണ് എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തെയും ഉന്നതിയിൽ എത്തിക്കുവാനും .

അതേപോലെ കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനും ഒരു സ്ത്രീക്ക് സാധിക്കുന്നതാകുന്നു ഒരു സ്ത്രീയെ ആരെല്ലാം ദ്രോഹിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് നാശം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയാം ഗരുഡപുരാണപ്രകാരം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള സ്ത്രീകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിശദമായിത്തന്നെ നമുക്കും ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയും വീടുകളിൽ നിത്യവും ഉണരുന്നുണ്ട് .

അവർ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നവരാകുന്നു സൂര്യോദയത്തിനും മുന്നായി ഉണരുന്ന സ്ത്രീകൾ എല്ലാവിധ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ എത്തുന്നവരാണ് എന്നവരുടെ പരാണത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സൂര്യോദയത്തിനുശേഷം വൈകി ഉണരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *