സ്ത്രീകളായ യാത്രക്കാർ ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാറിനെ തട്ടിച്ചില്ല.. ക്ഷമയോടെ ഡ്രൈവർ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം ബസ്സിനു മുന്നിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കി കാറുകാരന്റെ കുടുംബം മൊത്തമുള്ള യാത്ര സ്ത്രീകളായ യാത്ര ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാറിനെ തട്ടിച്ചില്ല ക്ഷമയുടെ .

   

ഡ്രൈവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല സാധാരണക്കാരന്റെ നേർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ഇവിടെ എന്തൊരു ഉത്സാഹമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *