ഈശ്രം കാർഡ് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാസം 3000 രൂപ ലഭിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിൽ രാജ്യത്തെയും സംഘടിത മേഖലകൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ധനസഹായങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനേയും 2021 ഓഗസ്റ്റ് 26നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരും കാർഡുകൾ ആരംഭിച്ചത് 16നും 59 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആ സംഘടിത മേഖലയിലെ ഏതൊരു തൊഴിലാളികൾക്കും കാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനും അതിനുശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടലിൽ നിന്നും ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയും .

   

നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ കർഷക തൊഴിലാളികൾ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ സ്വയം തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ ഭക്ഷണ വിതരണ തൊഴിലാളികൾ ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ബസ് തുടങ്ങിയവ ഓടിക്കുന്നവർ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്പ് കാർഡ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളിലെ ഡെലിവറി ജീവനക്കാർ മീൻപിടുത്തക്കാർ മൺപാത്ര തൊഴിലാളികൾ ചായക്കച്ചവടക്കാർ.

ബാർബർ ഹോട്ടൽ തൊഴിലാളികൾ ആശാരിമാറും തയ്യിൽ കടക്കാർ പ്ലംബർ വെൽഡർ തുടങ്ങിയ ദിവസ വേദന തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ചെറിയ കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവർ തുടങ്ങിയും സംഘടിത മേഖലകളിലും എല്ലാ തലം തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ കാർഡ് എടുത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/eD_SUoy4oz0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *